Warunki i informacje o kliencie

I. Ogólne warunki i zasady

§ 1 Podstawowe warunki i zasady
(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umowy, które zawierasz z nami jako dostawcą (ELLA Juwelen GmbH) za pośrednictwem strony internetowej www.ella-juwelen.com. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie jakichkolwiek warunków własnych warunków, z których możesz korzystać, jest naruszone.
(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych zasad jest każda osoba fizyczna, którazawiera transakcję prawną w celach, które zasadniczo nie są ani komercyjne, ani niezależne. Można przypisać działalność. Przedsiębiorca to każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa, która w ramach transakcji prawnej wykonuje niezależną działalność zawodową lub handlową.

§ 2 Zawarcie umowy
(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów. Nasze oferty w Internecie nie są wiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy.
(2) Możesz złożyć wiążące zamówienie (zamówienie) za pośrednictwem systemu koszyków online. Towary przeznaczone do zakupu są przechowywane w „koszyku”. Możesz użyć odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym, aby otworzyć „koszyk” i wprowadzić tam zmiany w dowolnym momencie. Po otwarciu strony „Kasjer” i wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności i wysyłki, wszystkie dane zamówienia zostaną wyświetlone na stronie podsumowania zamówienia przed złożeniem zamówienia, możesz ponownie przejrzeć wszystkie informacje tutaj (również za pośrednictwem funkcja „powrót” przeglądarki internetowej) lub anulować zakup. Przesyłając zamówienie za pomocą przycisku „kup”, składasz od nas wiążącą ofertę. Otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail o otrzymaniu zamówienia, która nie prowadzi do zawarcia umowy.
(3) Przyjęcie oferty (a tym samym zawarcie umowy) następuje w ciągu 2 dni poprzez potwierdzenie w formie tekstowej (np. E-Mail), w której realizacja zamówienia lub dostawa towaru jest potwierdzony (potwierdzenie zamówienia). Jeśli nie otrzymasz odpowiedniej wiadomości, nie jesteś już związany swoim zamówieniem. Wszelkie usługi już świadczone zostaną natychmiast zwrócone w tym przypadku.
(4) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy będzie częściowo zautomatyzowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlatego musisz upewnić się, że podany przez Ciebie adres e-mail jest poprawny, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony, aw szczególności, aby żaden filtr SPAM temu nie zapobiegał.

§ 3 Indywidualnie zaprojektowane towary
(1) Dostarczasz nam informacje, teksty lub pliki wymagane do indywidualnego projektu towarów za pośrednictwem internetowego systemu zamówień lub pocztą elektroniczną na stronie najpóźniej natychmiast po zawarciu umowy. Proszę przestrzegać naszych możliwych specyfikacji dotyczących formatów plików.
(2) Użytkownik zgadza się nie przekazywać żadnych danych, których treść narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do nazewnictwa, prawa do znaków towarowych) lub narusza obowiązujące przepisy. Wyraźnie zabezpieczasz nas przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich dochodzonymi w tym kontekście. Dotyczy to również kosztów reprezentacji prawnej wymaganych w tym kontekście.
(3) Nie sprawdzamy przesłanych danych pod kątem poprawności treści i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy.
(4) O ile nam wiadomo Jeśli tworzysz dla siebie teksty, zdjęcia, grafiki i projekty, podlegają one prawom autorskim. Bez naszej wyraźnej zgody wykorzystanie, powielanie lub modyfikowanie poszczególnych części lub całej zawartości jest zabronione. O ile nie uzgodniono inaczej, przekazujemy Ci nieograniczone prawo do korzystania z dzieł chronionych prawem autorskim stworzonych dla Ciebie. Wyraźnie zabrania się udostępniania chronionych utworów lub ich części stronom trzecim prywatnie lub komercyjnie. Przeniesienie prawa użytkowania podlega warunkowi zawieszającemu pełną zapłatę uzgodnionej ceny zakupu.

§ 4 Specjalne umowy dotyczące oferowanych metod płatności
(1) Płatność ratalna za pośrednictwem Klarna We współpracy z Klarna oferujemy zakup ratalny jako opcję płatności.
Należy pamiętać, że zakup ratalny Klarna jest dostępny tylko dlakonsumentów, a tej płatności należy dokonać na rzecz Klarna.

Zakup ratalny Klarna
Dzięki usłudze finansowej Klarna możesz elastycznie płacić za swój zakup w miesięcznych ratach w wysokości co najmniej 1/24 całkowitej kwoty (ale co najmniej 6,95 €). Więcej informacji na temat zakupów ratalnych Klarna, w tym warunków i standardowych europejskich informacji o kredytach konsumenckich, można znaleźć na stronie.

(2) Zakup na konto:
Zobacz dodatkowe warunki zakupu na konto w ELLA Jewels

§ 5 Prawo do zachowania, zachowanie tytułu
( 1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko w przypadku roszczeń wynikających z tego samego stosunku umownego.
(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

§ 6 Odpowiedzialność
(1) Ponosimy pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z obrażeń ciała, życia lub zdrowia. Ponadto ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń we wszystkich przypadkach umyślnego i rażącego niedbalstwa, nieuczciwego ukrycia wady, zakładając gwarancję charakteru przedmiotu zakupu oraz we wszystkich innych prawnie uregulowanych przypadkach.
(2) Odpowiedzialność za wady w kontekście Ustawowa gwarancja opiera się na odpowiednim postanowieniu w naszych informacjach dla klientów (część II).
(3) W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych nasza odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie będzie ograniczona do typowej, przewidywalnej szkody. Istotne zobowiązania umowne są istotnymi zobowiązaniami wynikającymi z charakteru umowy, których naruszenie zagroziłoby osiągnięciu celu umowy i zobowiązaniom, które umowa nakłada na nas zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na której regularności możesz polegać.
(4) Odpowiedzialność za nieznacznie niedbałe naruszenie obowiązków jest wykluczona w przypadku naruszenia nieznacznych zobowiązań umownych.
(5) Zgodnie z aktualnym stanem techniki transmisja danych przez Internet nie jest możliwa i jest gwarantowana bezbłędnie i / lub dostępna w dowolnym momencie. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za stałą lub nieprzerwaną dostępność strony internetowej i oferowanych tam usług.

§ 7 Wybór prawa, miejsce wykonania, właściwość miejscowa
(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim stopniu, w jakim nie usuwa ochrony zapewnianej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu (zasada faworyzowania).
(2) Miejscem wykonania wszystkich usług wynikających ze stosunków biznesowych istniejących z nami i miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, o ile nie jesteś konsumentem, ale kupcem, osobą prawną na podstawie prawa publicznego lub funduszu specjalnego na mocy Prawo publiczne. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie masz ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub UE, lub miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w chwili złożenia skargi. Prawo do odwołania się do sądu w innym ustawowym miejscu jurysdykcji pozostaje nienaruszone.
(3) Postanowienia Konwencji o sprzedaży ONZ wyraźnie nie mają zastosowania.

_______________________________________________________________________________________

II. Informacje dla klientów
1. Tożsamość sprzedawcy
ELLA Juwelen GmbH Feldgasse 50
2201 Gerasdorf Austria
Telefon: +43 1 2706519 E-mail: support @ ella-juwelen.com
The European Komisja zapewnia platformę pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem http: // ec. europa.eu/odr .

2. Informacje o zawarciu umowy
Techniczne kroki w celu zawarcia umowy, zawarcie samej umowy oraz opcje korekty są dokonywane zgodnie z § 2 naszych Ogólnych warunków ( Część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu Vertage
3.1. Językiem umowy jest niemiecki.
3.2. Cały tekst umowy nie zostanie przez nas zapisany. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyków online dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce.Po otrzymaniu przez nas zamówienia dane dotyczące zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz Ogólne warunki handlowe zostaną przesłane do Ciebie e-mailem.
4. Kodeks postępowania
4.1. Poddaliśmy się kryteriom jakości pieczęci kupującego firmy Händlerbund Management AG, w wyniku czego Kodeks postępowania znaku handlowego Ecommerce Europe dostępny jest pod adresem: http://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien .pdf i http: //www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/
5. Główne cechy produktu lub usługi
Zasadnicze cechy towarów i / lub usług można znaleźć w odpowiednia oferta.
6. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny podane w odpowiednich ofertach, a także koszty wysyłki są cenami całkowitymi. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.
6.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je przywołać za pomocą odpowiednio wyznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, zostaną one pokazane osobno w trakcie procesu zamówienia i muszą być dodatkowo poniesione przez ciebie, chyba że dostawa jest bezpłatna.
6.3. Dostępne dla ciebie metody płatności są pokazane pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.
6.4. O ile poszczególne metody płatności nie stanowią inaczej, roszczenia o płatność wynikające z umowy są wymagalne do natychmiastowej zapłaty. 7. Warunki dostawy
7.1. Warunki dostawy, datę dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.
7.2. Jeśli jesteś konsumentem, prawo reguluje, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanych towarów zostanie przeniesione na ciebie dopiero po dostarczeniu towaru podczas wysyłki, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nieubezpieczona. Nie dotyczy to niezależnego zlecenia firmy transportowej nie wyznaczonej przez wykonawcę lub inną osobę wyznaczoną do przeprowadzenia transferu.
8. Prawo odpowiedzialności prawnej
8.1. Istnieją ustawowe prawa gwarancyjne.
8.2. Jako konsument zostaniesz poproszony o sprawdzenie towaru natychmiast po dostawie pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń w transporcie oraz o jak najszybszym powiadomieniu nas i spedytora o reklamacjach. Nieprzestrzeganie tego nie ma wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne. Te OWS i informacje o klientach zostały utworzone przez prawników specjalizujących się w prawie IT federacji dealerów i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje pewność prawną tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.haendlerbund.de/agb-service.

9. Odmowa przyjęcia:
ELLA Juwelen GmbH zastrzega sobie prawo, jeżeli w przypadku przesyłek zostanie odrzuconych lub nie zostaną odebrane, opłata w wysokości 15 EUR z powodu dodatkowych kosztów przetwarzania i dostawy.

ostatnia aktualizacja: 28.09.2016